ALMINDELIGE BETINGELSER

 

Kronelån.dk ApS (CVR-nr.: 38 14 60 41)

Kronelån.dk ApS er en del af Capitolia ApS

 

1. Lånebetingelser

1.1. Kronelån.dk ApS (herefter ”Långiver”) kan bevilge kredit til en fysisk person (herefter ”Kunden”), som opfylder følgende betingelser:

  a) Kunden er mindst 19 år,

  b) Kunden har et gyldigt CPR-nummer,

  c) Kunden har folkeregisteradresse i Danmark,

  d) Kunden har et gyldigt NemID,

  e) Kunden vurderes kreditværdig af Långiver,

  f) Kunden er ikke registeret i RKI (Experian), Debitorregistret, Kreditregistret eller andre skyldnerregistre,

  g) Kunden har en aktiv e-mailadresse,

  h) Kunden har et dansk telefonnummer, som Kunden kan kontaktes på, og

  i) Kunden har en bankkonto i et dansk pengeinstitut.

1.2. Nærværende lånebetingelser (herefter ”Lånebetingelserne”) og den med Kunden indgåede kreditaftale (herefter ”Kreditaftalen”) danner grundlag for aftaleforholdet mellem Kunden og Långiver.

1.3. Långiver er berettiget til at foretage ændringer i Lånebetingelserne og/eller Kreditaftalen med tre (3) måneders skriftligt varsel, såfremt ændringen vurderes at være til ulempe for Kunden. Hvis ændringen vurderes at være til Kundens fordel, kan ændringen foretages straks efter, at varsel om ændringen er skriftligt fremsendt til Kunden.

2. Kreditbeløb

2.1. Kunden kan af Långiver bevilges en kredit på mellem kr. 1000 og kr. 30000 (herefter ” Kreditten”).

2.2. Kunden kan maksimalt udnytte en del af kreditten, når kreditten bevilliges. Kundens maksimale kreditbeløb fremgår af Kundens profil på Långivers hjemmeside.

2.3. Kunden kan kun have én Kredit hos Långiver ad gangen.

2.4. Kunden kan maksimalt udnytte en del af kreditten, når kreditten bevilliges.

2.5. Långiver vil, når kreditten går i nul, og Kunden fortsat opfylder pkt. 1.1 e) i Lånebetingelserne, gøre kreditten tilgængelig i intervaller på ny.

2.6. Den del, som Kunden kan udnytte af kreditten, fremgår af Kundens profil på Långivers hjemmeside.

3. Renter og omkostninger

3.1. Kreditten forrentes med en fast månedlig debitorrente, som beregnes fra det tidspunkt, hvor Kreditten stilles til rådighed for Kunden.

3.2. Debitorrenten beregnes på daglig basis og tilskrives månedligt første gang på den af Kunden valgte første udbetalingsdato.

3.3. Debitorrenten fremgår af Kreditaftalen.

3.4. Hver gang Kunden foretager træk på kreditten, skal Kunden betale et administrativt gebyr herfor, som fremgår af Kreditaftalens pkt. 4.4

3.5. Ud over hvad der følger af Kreditaftalen, kan Långiver tage gebyrer for serviceydelser, der udføres for Kunden. Kunden får oplysninger om sådanne gebyrer på Kundens profil på Långivers hjemmeside eller ved at kontakte Långiver.

3.6. Kunden er forpligtet til at afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med overførsel mellem Långiver og Kundens bankkonto.

3.7. Såfremt Långiver ved Kredittens ophør skal returnere evt. for meget indbetalte beløb, gøres der opmærksom på, at det er forbundet med et administrativt gebyr for Långiver at lave sådanne overførsler på DKK 50 pr. overførsel. Beløb under DKK 50 vil ikke blive udbetalt.

3.8. Gebyrændringer kan foretages med varsel til Kunden på 30 dage, som fremsendes via SMS og e-mail.

4. Løbetid

4.1. Kreditaftalen løber fra den dato, hvor Kunden elektronisk med NemID underskriver Kreditaftalen.

4.2. Løbetiden for Kreditten er tidsubestemt, men Kunden er forpligtet til at tilbagebetale Kreditten på anfordring med tillæg af renter og omkostninger, hvorved Kreditten ophører.

5. Månedlig rentebetaling

5.1. Kunden forpligter sig til ved indgåelsen af Kreditaftalen at betale en månedlig rentebetaling (herefter ”Månedlig betaling”).

5.2. Månedlig betaling udgør en procentsats svarende til debitorrenten.

5.3. Kunden kan til enhver tid få indsigt i oplysninger om omkostninger på Kundens profil på Långivers hjemmeside, som indeholder oplysninger om:

  a) Perioden, som kontoudtoget dækker,

  b) Bevægelser, herunder indbetalinger og træk på Kreditten siden sidste kontoudtog.

  c) Saldoen ved periodens begyndelse og slutning.

  d) Nuværende saldo på Kreditten,

  e) Debitorrenten,

  f) Andre omkostninger (herunder rente og gebyr), og

  g) Månedlig betalingens størrelse.

6. Udbetaling

6.1. Når Kreditaftalen er underskrevet, stilles den del af Kreditten, som Kunden kan udnytte, til rådighed for Kunden på Kundens profil på Långivers hjemmeside. Når Kunden foretager træk på Kreditten, udbetales kreditbeløbet til Kundens angivne bankkonto.

6.2. Långiver informerer Kunden om tidspunktet for kreditbeløbets udbetaling.

6.3. Kunden har til enhver tid ret til at få udbetalt uudnyttede beløb på Kreditten via Kundens profil på Långivers hjemmeside, såfremt det måtte være inden for den del af Kreditten, som Kunden er bevilliget til at kunne trække.

7. Tilbagebetaling

7.1. Kreditten tilbagebetales efter Kundens eget ønske, jf. dog pkt. 5.

7.2. Kunden kan til enhver tid helt eller delvist indfri Kreditten.

7.3. Alle indbetalinger på Kreditten afskrives i følgende rækkefølge: omkostninger, morarente, rykkergebyrer, forfalden debitorrente, øvrige inkassoomkostninger og dernæst Kredittens hovedstol.

7.4. Betaling af Månedlig betaling samt indfrielse af Kreditten skal ske ved følgende betalingsmetode:

7.4.1. Bankoverførsel:

7.4.1.1. Ved bankoverførsel skal kunden betale via kundeprofilen og betalingsløsningen Trustly. Kunden betaler her via egen netbank.

7.4.1.2. Hvis en bankoverførsel ikke kan identificeres af Långiver, anses betaling ikke for at være foretaget.

7.5. Hvis en af Kunden foretaget Månedlig betaling annulleres eller trækkes tilbage, anses Månedlig betalingen som udestående, og Långiver er som følge heraf berettiget til at tilskrive renter og omkostninger i overensstemmelse med Kreditaftalen.

7.6. En af Kunden foretaget Minimumsbetaling eller øvrig betaling anses først for gennemført, når den er identificeret af Långiver.

8. Kundens fortrydelsesret

8.1. Kunden kan fortryde en indgået Kreditaftale inden 14 dage fra den dag, hvor Kunden har indgået aftale med Långiver. Såfremt Kunden benytter sig af fortrydelsesretten, skal meddelelse herom være afgivet til Långiver inden fristens udløb på følgende e-mailadresse kundeservice@kronelan.dk

8.2. Hvis fortrydelsesretten udløber på en lørdag, søndag, helligdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, anses fristen først for at udløbe den følgende hverdag.

8.3. Kunden forpligter sig til ved udnyttelse af fortrydelsesretten at tilbagebetale den del af Kreditten, som er udnyttet, med tillæg af renter regnet fra Kundens modtagelse af kreditbeløbet til og med datoen for Kundens tilbagebetaling.

8.4. Det af Kunden udnyttede kreditbeløb med tillæg af renter skal tilbagetales hurtigst mulig og senest 30 dage efter, at Kunden har givet Långiver besked om udøvelse af fortrydelsesretten.

9. Misligholdelse

9.1. Såfremt Kreditaftalen kan betragtes som værende misligholdt, forfalder hele den udnyttede del af Kreditten inklusiv renter og omkostninger til øjeblikkelig betaling.

9.2. Hver af følgende hændelser betragtes som misligholdelse af Kreditaftalen:

  1) Kunden betaler ikke forfaldne beløb senest 1 dage efter forfald,

  2) Der foretages udlæg eller arrest i Kundens ejendom,

  3) Kunden tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, gældssanering eller påbegynder akkordforhandlinger med øvrige kreditorer,

  4) Kunden afgår ved døden,

  5) Hvis kreditvurderingen af Kunden ændrer sig,

  6) Kunden tager bopæl udenfor Danmark, og

  7) Kunden har fortiet eller afgivet urigtige oplysninger til Långiver i forbindelse med Kreditaftalens indgåelse.

9.3. Såfremt Kunden er i forfald med mere end én Månedlig betaling, er Långiver berettiget, men ikke forpligtet til at sammenlægge de udestående renteperioder til én periode.

9.4. Långiver forbeholder sig ret til at pålægge rykkergebyr på DKK 100,00 i overensstemmelse med renteloven for hver rykkerskrivelse, der sendes til Kunden vedrørende udestående forfaldne beløb.

9.5. Såfremt Kunden ikke foretager rettidig tilbagebetaling af kreditbeløbet, herunder gebyrer og renter, i overensstemmelse med Kreditaftalen, har Långiver ret til at opkræve morarenter. Oplysning om morarenter kan findes på Kundens profil på Långivers hjemmeside samt i Kreditaftalen.

9.6. Långiver kan overgive inddrivelse til ekstern inkasso hos tredjemand.

10. Kommunikation

10.1. Långiver forbeholder sig retten til at optage samtaler eller på anden vis dokumentere kommunikation med Kunden.

10.2. Kunden er forpligtet til straks at underrette Långiver om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse. Underretning skal gives via e-mail.

11. Overdragelse til tredjemand

11.1. Långiver kan helt eller delvist overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kreditaftalen til tredjemand. Långiver kan endvidere autorisere tredjemand til at opfylde Långivers forpligtelser og rettigheder i henhold til Kreditaftalen.

11.2. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Kreditaftalen, medmindre Långiver eksplicit og skriftligt har givet forudgående accept.

12. Ansvar

12.1. Långiver er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller beskadigelse af data som følge af eller forårsaget af dansk eller udenlandsk lovgivning, danske eller udenlandske myndigheders handlinger, krig, strejke, blokader, lockouts, sabotage, hacking eller andre force majeure omstændigheder. Denne begrænsning er gældende, selvom det er Långiver selv, der udsættes for eller fortager sådanne handlinger som strejker, boykots, blokader eller lockouts.

13. Kreditvurdering

13.1. Långiver er efter kreditaftalelovens regler forpligtet til at foretage en kreditværdighedsvurdering af Kunden.

13.2. Kunden giver ved ansøgning om kredit sit samtykke til, at Långiver kan foretage en kreditværdighedsvurdering af Kunden ved brug af, eSkat, Kreditregistret, RKI, Debitorregistret og andre lignede services.

13.3. Ved foretagelse af kreditværdighedsvurderingen får Långiver blandt andet elektronisk adgang til oplysninger om, hvorvidt Kunden har eksisterende kreditarrangementer, herunder låntype, stiftelsestidspunkt, oprindelig hovedstol, aktuel saldo samt identifikationsoplysninger.

13.4. Oplysninger indhentet via en af de i pkt. 13.2 anførte services anvendes til at foretage en kreditværdighedsvurdering i forbindelse med indgåelse af Kreditaftalen samt løbende kreditværdighedsvurdering, såfremt det skønnes nødvendigt af Långiver.

13.5. For at sikre at Kunden løbende er kreditværdig vil Långiver foretage en revurdering af Kundens kreditværdighed hver 30. dag, og Kunden er i den forbindelse forpligtet til at indsende oplysninger i medfør af pkt. 2.3 af Kreditaftalen. Kunden kan få oplysninger om de anmodede dokumenter på Kundens profil på Långivers hjemmeside.

14. Behandling af personoplysninger

14.1. Kunden accepterer ved Kreditaftalens indgåelse, at Långiver opretter Kunden i et af Långiver administreret kunderegister. Det er en forudsætning for indgåelse af Kreditaftalen, at Kunden accepterer at lade sine personoplysninger behandle af Långiver.

14.2. Långiver forpligter sig til at tage alle nødvendige og rimelige foranstaltninger for at sikre, at indsamlede personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med Lånebetingelserne, Kreditaftalen og Långivers privatlivspolitik, som kan findes via dette link.

14.3. Långiver er i henhold til persondataloven dataansvarlig for Kundens personoplysninger, og Långiver registrerer Kundens navn, CPR-nummer, PID-nummer, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer samt kreditoplysninger

14.4. Udover oplysninger, som indsamles i medfør af pkt. 14.3, indsamler Långiver oplysninger til brug for at foretage en kreditværdighedsvurdering af Kunden (se nærmere under pkt. 13).

14.5. Oplysninger anvendes i tillæg til ovenstående til at sikre og forbedre kvaliteten af Långivers produkter. Såfremt oplysningerne anvendes til dette formål, vil oplysningerne være blevet anonymiseret, således at oplysningerne ikke vil kunne identificere en Kunde.

14.6. Långiver forbeholder sig retten til at overføre indsamlede personoplysninger til en tredjemand, som udøver databehandlervirksomhed. Når Kunden accepterer en Kreditaftale, giver Kunden samtidig samtykke til, at overførsel, opbevaring og behandling af personoplysninger kan overføres til tredjemand, herunder Kreditregistret og ekstern inkassopartner.

14.7. Kunden er til enhver tid berettiget til at få indsigt i, hvilke oplysninger Långiver har indsamlet om Kunden, til hvilket formål oplysningerne er indsamlet, og til hvem disse oplysninger er videregivet. Derudover er Kunden berettiget til at få indsigt i, fra hvem Långiver har modtaget oplysninger om Kunden.

14.8. Kunden kan gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, og såfremt indsigelsen er berettiget, vil Långiver søge at ophøre med behandlingen af personoplysningerne.

14.9. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, hvorved Kreditaftalen ophører, og Kunden skal indfri Kreditten inklusiv renter og omkostninger senest 30 dage efter, at samtykket er blevet tilbagekaldt.

14.10. Urigtige eller vildledende oplysninger om Kunden, som er blevet registreret af Långiver, vil blive berigtiget, slettet eller blokeret ved Kundens anmodning.

14.11. Klage over behandling af personoplysninger kan ske til

  Datatilsynet

  Borgergade 25, 5.

  1300 København K

  www.datatilsynet.dk

15. Markedsføring

15.1. Ved indgåelse af en Kreditaftale giver Kunden sit samtykke til, at Långiver må markedsføre egne tilsvarende produkter til Kunden samt sende nyheder og tilbud via SMS, telefon, e-mail, sociale medier eller pr. brev.

15.2. Kunden kan til enhver tid og uden omkostninger frabede sig at modtage markedsføring fra Långiver.

16. Fortrolighed

16.1. Enhver oplysning om Kunden behandles fortroligt af Långiver, og oplysninger videregives ikke til tredjemand uden Kundens forudgående samtykke, jf. pkt. 13 og pkt. 15.

16.2. Uanset pkt. 16.1 er Långiver berettiget til at videregive oplysninger om Kunden til Långivers revisorer og advokater, eksterne inkassovirksomheder, SKAT, øvrige rådgivere samt tredjemand til hvem Kreditaftalen eventuelt er overdraget under forudsætning af, at oplysningerne behandles fortroligt, og at videregivelsen er nødvendig for opfyldelsen af den pågældendes opgave.

17. Klageadgang

17.1. Hvis der opstår en konflikt, eller hvis en Kunde ønsker at klage over Långiver, kan Kunden rette henvendelse til Långiver på klage@kronelan.dk

17.2. Såfremt en konflikt ikke kan løses, eller en klage ikke kan imødekommes af Långiver, kan Kunden klage til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

E-mail til spa@kfst.dk

http://www.finansanke.dk/

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

https://www.finanstilsynet.dk/

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

https://www.datatilsynet.dk/

EU Kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://ec.europa.eu/odr

18. Tilsyn

Långiver er under tilsyn af:

Forbrugerombudsmanden (fører tilsyn med markedsføring)

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Finanstilsynet (fører tilsyn med, at lov om forbrugslånsvirksomheder samt regler om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering bliver overholdt)

https://www.finanstilsynet.dk/

19. Lovvalg og værneting

19.1. Kreditaftalen og Lånebetingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.

20. Tvangsfuldbyrdelse og eksekution

20.1. Lånebetingelserne og Kreditaftalen kan tjene som fundament for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

 

Kronelån.dk ApS

Lånebetingelserne er sidst opdateret den 1. juli 2020